Privacyverklaring Landgoed Twente Marathon

Het bestuur van de Landgoed Twente Marathon (LTM) opereert onafhankelijk maar werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Loopvereniging Dionysos in Denekamp. Het bestuur van de Landgoed Twente Marathon maakt voor de organisatie van haar evenement gebruik van Inschrijven.nl (de inschrijf-website van Nederland!). De Privacyverklaring van Inschrijven.nl is mede van toepassing op de Landgoed Twente Marathon.

 

Loopvereniging Dionysos en daarmee impliciet het bestuur van de Landgoed Twente Marathon houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Dit brengt mede met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, doel en type van persoonsgegevens zoals hierna beschreven;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot wat strikt nodig is voor het doel;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens

De aanmelding via Inschrijven.nl voor deelname aan de Landgoed Twente Marathon.

 

Het bestuur van de Landgoed Twente Marathon verwerkt persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan Inschrijven.nl hebt verstrekt ten behoeve van deelname aan ons evenement. Wij gaan er van uit dat hiermee vrijwillig toestemming is gegeven voor het gebruik van de persoonsgegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adres
 3. Postcode
 4. Woonplaats
 5. Land
 6. Geboortedatum
 7. Geslacht
 8. E-mailadres
 9. Telefoonnummer
 10. Bankrekeningnummer

 

Als bestuur van de Landgoed Twente Marathon zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de door jou via Inschrijven.nl aan ons verstrekte persoonsgegevens. Indien je twijfelt over de gegevensverwerking of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via info@landgoedtwentemarathon.nl.

 

 

Doel en grondslag persoonsgegevens verwerking

Het bestuur van de Landgoed Twente Marathon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het voeren van een deelnemersadministratie
 2. Het innen van het inschrijfgeld voor zover daarvoor een incasso-machtiging is afgegeven
 3. Verzenden van nieuwsbrieven

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens die in het kader van het evenement zijn verzameld en verkregen, worden door het bestuur van de Landgoed Twente Marathon in ieder geval uiterlijk 10 jaren na het evenement uit de actieve bestanden verwijderd.

De persoonsgegevens die in het kader van de financiële administratie zijn verzameld en verkregen, worden door het bestuur van de Landgoed Twente Marathon in ieder geval minimaal zeven jaren (wettelijke bewaartermijn) bewaard.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen via info@landgoedtwentemarathon.nl

Verwijdering van persoonsgegevens impliceert dat de deelname aan het evenement wordt ingetrokken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het bestuur van de Landgoed Twente Marathon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Foto en video voor de LTM

Exclusief voor onze eigen promotie voor komende jaren lopen er fotografen/videografen rond tijdens de LTM. Door deel te nemen aan de LTM, ga je akkoord dat je op een foto of in een video kunt komen en dat wij deze voor onze eigen promotie mogen gebruiken. Je kunt altijd een verzoek indienen om verwijderd te worden van foto’s of video’s die wij gebruiken. We werken hierdoor zo veel mogelijk conform de nieuwe AVG.

 

 

Het bestuur van de Landgoed Twente Marathon