Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: een hardloopwedstrijd die door Organisator als Landgoed Twente Marathon (LTM) in enig jaar wordt georganiseerd.

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het
Evenement. Onder Deelnemer worden zowel de loper als de fietser verstaan.

c. Duo-deelname: Onder duo-deelname worden twee lopers verstaan die samen met één sportieve fiets het traject afleggen. Andere
vervoermiddelen zijn niet toegestaan.

d. Overeenkomst: de inschrijving strekkend tot deelname van de Deelnemer(s) aan het Evenement.

e. Organisator: de loopvereniging Dionysos Landgoed Twente Marathon

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 Deelname
1. De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid
heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.

3. Onder lopers worden reguliere hardlopers verstaan. Deelname op een andere wijze zoals (snel)wandelen, canicrossen, hardloopbuggy,
steppen of welke andere vorm ook, is niet toegestaan.

4. Duo’s zijn zelf verantwoordelijk om met, een voor het parcours geschikte, goed onderhouden en goed functionerende sportfiets deel
te nemen (mountainbike, ATB, of iets dergelijks). Indien ondeugdelijk materiaal tot problemen tijdens het evenement op het parcours
of bij de posten leidt of kan leiden, dan kan de Organisator besluiten de betrokken deelnemers van (verdere) deelname uit te
sluiten.

5. Deelnemers dienen ervan doordrongen te zijn dat, deelname aan het Evenement een extreem fysieke inspanning vergt. Deelname aan het
Evenement vereist, ondanks het ontbreken van een wedstrijdaspect en het ogenschijnlijk ontspannen karakter, een gedegen
voorbereiding.

6. Bij de inschrijving ontvangen de duo’s een bordje voor de fiets. Dit moet duidelijk zichtbaar voorop aan het stuur worden
bevestigd, anders wordt u niet op de privégebieden toegelaten!

7. Lopers én fietsers moeten van de start tot aan de finish ten alle tijden gedurende het evenement het deelnemersnummer duidelijk
zichtbaar op de voorzijde van de bovenkleding dragen.

8. Als het startnummer niet zichtbaar is, kan toegang tot delen van het parcours over privéterrein ontzegd worden.

9. Uitsluitend het tonen van een geldig startnummer geeft recht op één proeverij per post, tenzij anders is aangegeven. Men is
(vanzelfsprekend) niet verplicht om hier gebruik van te maken.

10. Er is een tijdslimiet voor het finishen van 6 uur na het startschot. Dat betekent in de praktijk dat als er om 10.00 uur wordt
gestart, het parcours om 16.00 uur wordt gesloten. Hierna wordt het parcours opgeruimd en is de Organisator niet langer
verantwoordelijk voor de deelnemers die zich nog op het parcours bevinden. Deelnemers kunnen daarna hun weg vervolgen tot aan de
finish, maar dan geheel op eigen risico.

Artikel 3 Inschrijving
1. Registratie als Deelnemer vindt plaats door inschrijving via de website Inschrijven.nl en is pas geldig als het inschrijfgeld is voldaan. Bij terugvorderen van (een deel van) het geïncasseerde bedrag worden de inschrijving en alle rechten die hieraan ontleend kunnen worden ongeldig verklaard.

2. Het is niet toegestaan om je als solo-loper in te schrijven, en vervolgens met een andere solo-loper als duo (dus met een fiets) deel te nemen.

3. Bij verhindering of afzegging is géén restitutie van het inschrijfgeld mogelijk.

4. Het is toegestaan om het startbewijs op eigen initiatief over te schrijven naar een andere Deelnemer. De overschrijving is echter pas geldig, als de gegevens van de nieuwe Deelnemer(s) bij de organisator bekend zijn.

5. De Deelnemer kan, tot een door de Organisator vastgestelde einddatum, op Inschrijven.nl de inschrijvingsgegevens wijzigen.

Artikel 4 Parcours
1. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat de aard, het jaargetijde, en het parcours van deze marathon bijzondere omstandigheden met zich mee kunnen brengen (o.a. weersomstandigheden in combinatie met de stops en de soms bochtige, heuvelachtige en onverharde paden).

2. Het parcours van de LTM gaat onder andere over boerenerven, langs horecagelegenheden en over andere privéterreinen. Deelnemers worden geacht de rust en privacy van bewoners, aanwonenden en/of gasten te respecteren.

Artikel 5 Voorzieningen
1. De douches en kleedruimtes bevinden zich op een openbaar- of horecaterrein. Gaarne enige discretie bij het omkleden ten aanzien van de overige bezoekers.

2. Deelnemers worden geacht om vóór, tijdens en ná de marathon uitsluitend gebruik te maken van de daarvoor bestemde toiletten.

3. Deelnemers worden geacht om géén papier, plastic of ander vuil op óf langs het parcours achter te laten. Neem uw afval mee en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Artikel 6 Veiligheid
Voor de Organisator heeft de veiligheid van haar medewerkers, de vrijwilligers, de deelnemers en overige weggebruikers de hoogste prioriteit. Om de veiligheid in het verkeer van de medewerkers en de deelnemers en de gezondheidsrisico’s van de lopers voldoende te garanderen dienen de volgende aspecten in acht te worden genomen.
1. Op het parcours moeten de lopers én fietsers zich rechts van de weg begeven, tenzij dit anders wordt aangegeven door medewerkers van de LTM.

2. Lopers en fietsers mogen zich op het parcours met maximaal twee personen naast elkaar begeven alléén als de verkeerssituatie het toelaat.

3. Bij groepsvorming (méér dan 3 deelnemers) begeven zich alle fietsers achter de lopers.

4. Oversteken van verkeerswegen vindt op enkele plekken plaats met behulp van verkeersregelaars. Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd. Bij de overige oversteekplaatsen en/of kruisingen gebeurt het oversteken geheel op eigen risico! Hierbij moeten de normaal geldende verkeersregels in acht worden genomen.

5. Delen van het parcours lopen over de openbare weg. Hier gelden de normale verkeersregels, waarbij u rekening moet houden met automobilisten en overige weggebruikers.

6. Het is zowel voor fietsers als voor lopers verboden om van de route af te wijken. Dit geldt ook voor de fietsers bij de start!

7. Voor uw en andermans veiligheid dient u altijd de aanwijzingen van de organisatie ter plaatse (inclusief de verkeersregelaars en/of EHBO) op te volgen. Bij onvoorziene omstandigheden, calamiteiten of meningsverschillen beslist de Organisator.

8. Calamiteiten die ontstaan door afwijken van de route vallen buiten de verantwoordelijkheid van de Organisator.

9. Mochten er problemen ontstaan voor deelnemers, medewerkers en/of andere weggebruikers (bijv. in het kader van veiligheid), dan kan de Organisator op elk eerder door hun gekozen tijdstip besluiten om de wedstrijd te beëindigen en/of deelnemers van het parcours te verwijderen

10. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

11. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 7 Hulpdiensten
1. EHBO-personeel en verkeersregelaars zijn herkenbaar aan eigen hesjes met opschrift.

Artikel 8 Verboden en uitsluitingen
1. Het is verboden om als niet-deelnemer de lopers op het parcours te begeleiden met uitzondering van personen die daarvoor zijn aangesteld door de Organisator.

2. Het is verboden om als fietser deel te nemen aan dit evenement of lopers met de fiets te begeleiden, tenzij men officieel als duo-deelnemer is ingeschreven.

3. Bij overtreding van de (gedrags)regels kan de Organisator besluiten een Deelnemer uit te sluiten voor verdere deelname. De Deelnemer wordt direct uit de wedstrijd gehaald. Eventueel kan ook uitsluiting van deelname in de toekomst worden opgelegd.

4. Het is voor leden van de loopvereniging Dionysos niet toegestaan om deel te nemen aan de Landgoed Twente Marathon tot en met een half jaar na beëindiging van het lidmaatschap, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de Organisator. In geval van overtreding kan het startbewijs worden geweigerd zonder restitutie van inschrijfgeld.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Deelname aan de Landgoed Twente Marathon geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 10 Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
Wanneer u bezwaar heeft tegen uw (mogelijke) openbaarmaking dan kunt u dit aangeven bij de organisatie.

Artikel 11 Persoonsgegevens
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand.

2. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

3. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos, schriftelijk of per e-mail aan te geven, bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.

4. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en woonplaats op de website.
Hulpdiensten en gezondheid
Tijdens het evenement van de Landgoed Twente Marathon zijn verschillende hulpdiensten actief om in geval van gezondheidsproblemen van deelnemers eerste hulp of andere zorg te verlenen. De Organisator behoudt zich het recht voor gegevens van deelnemers aan hulpdiensten te verstrekken en/of van deze hulpdiensten op te vragen op het moment dat er zorg verleend dient te worden aan de Deelnemer in kwestie door betrokken hulpdienst(en). Denk hierbij aan persoonsgegevens van de Deelnemer zelf en het noodnummer wat opgegeven kan worden, of startnummers. Onder hulpdiensten worden verstaan het Rode Kruis, ambulance, ziekenhuis, politie en brandweer.

Artikel 12 Geldigheid
Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

Artikel 13 Eindverantwoordelijkheid
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de Organisator.